Kalite Kontrol Eğitimi

Kalite Kontrol Eğitimi

Programın Amacı:

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı, İş ve endüstri hayatımızda önemli bir eksikliği gidermek ve işletmelerin bu yöndeki taleplerin yanıt vermek amacıyla başlatılmıştır. Bilindiği gibi ‘kalite’ öğesi, işletmelerin rekabet güçlerini artıran temel faktörlerin başında gelmektedir. Programdaki dersler teorik ve uygulamalı olarak İ.T.Ü. içinden ve dışından seçkin bir kadro tarafından yürütülmektedir. İşletmelerin kalite bölümlerinin yönetiminde olduğu kadar genel yönetiminde de yer almak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ve içerikte bir program sunulmaktadır.

Kimler Katılabilir:

...

Dersler ve Konular:

- Kalite Yönetimi ve Mükemmelliği
- Problem Çözme ve Çağdaş Kalite Teknikleri
- Kabul Örneklemesi ve İstatistik
- Süreç ve Dokümantasyon Yönetimi
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Tetkikçilik
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve İç Tetkikçilik
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve İç Tetkikçilik
- Hizmet Kalitesi ve Yönetimi
- Kalite Yönetiminde Seçilmiş Konular
- Proje Yönetimi
- Profesyonel Davranış ve İletişim

Ders İçerikleri:

KALİTE YÖNETİMİ VE MÜKEMMELLİĞİ
Kalite yönetimine giriş, yönetimin unsurları, sistemin kurulması, alt sistemler ile Kalite Mükemmelliği ve Kalite Ödülleri konusunda bilgiler verilmektedir.

PROBLEM ÇÖZME VE ÇAĞDAŞ KALİTE TEKNİKLERİ
Problemlerin sayısallaştırılması ve çözümü ele alınmakta, bunun için çağdaş ve geleneksel kalite tekniklerinden bahsedilmektedir.

KABUL ÖRNEKLEMESİ VE İSTATİSTİK
Kalite kontrol, giriş ve çıkış işlemleri ve bunların kararlarına ait örneklemelerden bahsedilecek, temel istatistiksel bilgiler paylaşılacaktır.

SÜREÇ VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ
Süreç yönetimi tanımları, ana ve alt süreçlerden bahsedilecek, süreç haritalarının çıkartılması ve süreç verimliliği gibi konular paylaşılacaktır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE İÇ TETİKÇİLİK
Kalite Yönetim Sistemi anlatılacak, iç denetçilikten uygulamalarla bahsedilecek, yapılan sınavı başaranlara “İç Denetçi” sertifikası verilecektir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İÇ TETİKÇİLİK
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi anlatılacak, iç denetçilikten uygulamalarla bahsedilecek, yapılan sınavı başaranlara “İç Denetçi” sertifikası verilecektir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE İÇ TETİKÇİLİK
Çevre Yönetim Sistemi ve uygulamaları anlatılacak, sistem standardının gereksinimlerinden bahsedilecek, yapılan sınavı başaranlara “İç Denetçi” sertifikası verilecektir.

HİZMET KALİTESİ VE YÖNETİMİ
Hizmet üretimi yapan şirketlerin verimlilikleri, hizmet parametreleri, hizmet süreçlerinde iyileştirme gibi konulardan bahsedilip, çeşitli uygulamalarla konu pekiştirilecektir.

KALİTE YÖNETİMİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Günümüzün çağdaş şirketlerinde uygulanan Müşteri İlişkileri Yönetimi, Marka Yönetimi, Benchmarking (Kıyaslama), 5S Temizlik-Düzen-Disiplin, Kalite Ekonomisi, 6 Sigma gibi konular işlenecektir.

PROJE YÖNETİMİ
Mal veya hizmet üreten şirketlerin gerek kuruluş aşamasında, gerekse yeni bir operasyonel aktivitede yapılması zorunlu olan aktiviteler ve bunların çizelgelenmesi ile zamansal takibinin yapılması irdelenecektir.

PROFESYONEL DAVRANIŞ VE İLETİŞİM
Tüm çalışanların temel ihtiyaçlarından biri olan iletişim konusu çeşitli testler, uygulamalar ve örnek olaylarla işlenecektir. 

Süre ve Günler:

Programın süresi: 8 hafta
Toplam ders saati : 120 saat
Ders Saatleri:...

GÜN DERS SAAT HEDEF VE DAVRANIŞLAR MODÜLLER VE KONULAR
1 4 A.KALÎTE STANDARTLARI
1.Kalite ile ilgili kavramlar
Kalite ile ilgili kavramları öğrenebilme a.Kalitenin tanımı b.Kalite kontrolün tanımı
c.Standardın tanımı
2 4 2.Kalite standartlan
Kalite standartlarını öğrenebilme a.TS b.İSO c.DIN d.ASTM e.AATCC
3 Standardizasyonun yararlan öğrenebilme 3.Standardizasyonun yararları
4.Kalite güvencesi(emniyeti)
Standardizasyonun yararları kavrayabilme 5 Standardizasyonun yararları
4
6.Kalite sisteminin iç denetimi
Toplam kalite yöntemi hakkında bilgilenme 7.Toplam kalite yöntemi
4 4 Malzeme kontrolünün tanımı ve önemi kavrayabilme B.HAMMADDE KONTROLÜ
1.Malzeme kontrolü
a. .Malzeme kontrolünün tanımı ve önemi
5 4 .Hammadde kontrolü tanımı ve önemi kavrayabilme b. .Malzeme kontrol yöntemleri
c. Ham malzemenin kontrolü
6 4 Hammadde kontrolü tanımı ve önemi kavrayabilme d.İşleme özelliklerinin muayenesi
e.Mamul malezemenin muayenesi
7 4 .Yüzey kontrolü yapabilme 1 .Tahribatsız muayene
a. Gözle yapılan muayene
8 4 o.Mikroskopla yapılan muayene
m 3. İç yapı deneyi
Malzeme yüzey oluşumunda hataları tanıyabilme
9 4 2. Penetran sıvı ile kontrolü
Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme
10 4 3. Ultrasonik kontrol
a. İletme yansıtma yöntemi
Malzeme fiziksel kontrolleri yapabilme b.Rezonans metodu
11 4 4.Röntgen ışınları ile kontrol
Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme
12 4 Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme 5. Manyetik kontrol
13 4 Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme 6. basınç kontrolü
a. Basınçlı hava üreteçleri
b.basınçlı hava uygulama
14 4 Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme c.Malzemeye basınçlı su uygulama
d.Malzemeyi su havuzuna yerleştirme
15 4 Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme C-TAHRİBATLI MUAYENE METODLARI
a. Kıvılcım deneyi
16 4 Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme b. Çekme deneyi
17 4 Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme c. Basma deneyi
18 4 d. Bükme deneyi
Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme
19 4 Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme e.Burulma deneyi
20 4 f. Kesme deneyi
Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme
21 4 g. Kopma deneyi
Malzemede fiziksel kontrolleri yapabilme
22 4 5.Kalite kontrol elemanının özellikleri
Kalite kontrol elemanın özelliklerini öğrenebilme
23 4 Üretim öncesi öncesi kontrolleri kavrayabilme 1.Üretim öncesi kontroller
24 4 Üretimde kontroller önemini kavrayabilme C.ÜRETİMDE KONTROL
25 4 Üretimde ara kontrolün önemini kavrayabilme 1.Üretimde ara kontroller
Hata giderme işlemlerinin bilgisi 2.Hata giderme işlemleri
26 4 Üretimde son kontrollerin önemini kavrayabilme 3.Üretimde son kontroller
27 4 .Hataların sınıflandırılmasını yapabilme D.KALİTEYİ DEĞERLENDİRME
1.Hataların sınıflandırılması
28 4 Hata yüzde hesaplamalarını yapabilme 2.Hata yüzde hesaplamaları
Ölçme değerlendirme yapma 2.Hata yüzde hesaplamaları
29 4 Kaliteyi arttırma önemini kavrayabilme 3.Kaliteyi arttırma
30 4 Kaliteyi arttırma önemini kavrayabilme 3.Kaliteyi arttırma